Üyelik

Dernek üyeliği asil ve fahri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
 

 • Fahri Üyelik;

  • Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, eğitim ve teknoloji alanında çalışan, çalışmış olan mezun veya halen öğrenciliği devam etmekte olan herkes fahri üye olabilir.

  • Fahri üyelik için, web sayfasındaki formun doldurularak başvurulması gerekmektedir.

  • Fahri üyeler; derneğin etkinliklerinden haberdar edilir, dernek organizasyon ve eğitimlerinde görev alma imkanı sağlanır ve çeşitli olanaklardan ücretsiz/indirimli olarak faydalanır. Dernek aidatı ödemez, genel kurula katılma hakkı vardır fakat oy kullanma hakkı bulunmaz.
    

 • Asil Üyelik;

  • Derneğe asil üye olmak için daha önceden fahri üye olunması ve asil üye talebinde bulunulması gerekmektedir.

  • Asil üye olmak için en az bir (1) dernek asil üyesini referans göstermesi zorunludur.

  • Fahri Üye adayının asil üyeliğe kabulü için Merkez Yönetim Kuruluna iletilmiş olan asil üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine mail yoluyla bildirilir.

  • Asıl üyeler, bu tüzük ile öngörülen maddi ve manevi yükümleri düzenli olarak yerine getirmekle yükümlüdürler.

  • Asil üyelerin genel kurula katılma ve oy kullanma hakları bulunur.
    

NOT: Eğitim Teknolojileri Derneği tüzüğünde yer alan, Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri kısmını aşağıda ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.
 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
 

Madde 7: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen daha önceden fahri üyesi olan kişilerdir.
 

Derneğin Fahri üyeleri; Müracaatları üzerine: Eğitim ve teknoloji konusunda, eğitim veya teknik kısmından mezun, çalışıyor veya çalışmış olan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve derneğe katılımları Yönetim kurulunca kabul edilen kişilere verilir. Fahri üyeler aidat vermezler. Fahri üyelerin genel kurula katılma hakkı vardır ama oy kullanma hakkı yoktur.
 

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
 

 • Öğrenci üyeler 25 yaşından gün almamış olmalı ve önlisans, lisans yada lisansüstü geçerli fotoğraflı öğrenci belgelerini derneğe sunmalıdırlar. Öğrenci üyeler için yıllık aidattan %50 indirim yapılmaktadır.
   

Derneğe fahri üye olmak isteyenler nüfüs cüzdanı fotokopisi ve  bir (1) fotoğraf ile birlikte, biçimi Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak, Şube veya Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) teslim ederek ya da Derneğin resmi internet sitesindeki elektronik başvuru formunu doldurmak suretiyle başvurabilirler.
 

Üye olmak için en az bir (1) dernek asil üyesini referans göstermesi zorunludur. Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak üye başvuru formunda ve elektronik formda üyenin gösterdiği referansın adı, soyadı ve üye numarasının belirtileceği bir alan bulundurulur. Referans göstermeyen üye adayının üyelik başvurusu başka hiçbir neden göstermeksizin reddedilir.


Fahri Üye adayının asil üyeliğe kabulü için Merkez Yönetim Kuruluna iletilmiş olan asil üyelik başvurusu, Dernek yönetim kurulunca otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilerek derneğin sayfasında ilan edilir.
 

Şubeye yapılan üyelik müracaatları şube yönetim kurulu tarafından üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır ve 30 gün içerisinde müracaat sahibine yazıyla bildirilir.
 

Şubeler, üyelik ile ilgili bilgileri Genel Merkeze bildirirler.
 

Asıl üyeler, bu tüzük ile öngörülen maddi ve manevi yükümleri düzenli olarak yerine getirmekle yükümlüdürler. Üyelik istekleri ret olunanlara gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur.
 

Üyelik Numarası; Üyenin kayıtlı olduğu şubeye bakılmaksızın ardışık olarak ve üyenin kayıtlı olduğu şubeyi belirtecek biçimde Genel Merkezde üretilen bir “Üyelik Numarası” verilir. Üyeliğin sona ermesi durumunda o üye numarasına yeni üye kaydedilmez. Üyenin başka bir yere taşınması nedeniyle bağlı olduğu şubenin değişmesi durumda şubeyi belirten ilgili haneler dışında üyelik numarası değişmez.
 

Üyelikten Çıkma


Madde 8: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma


Madde 9: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
 

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
   

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
 

Egitekder.org, üyelik şartları üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişikliklerden tüm üyeler haberdar edilecektir.

Egitekder.org sitesine gösterdiğiniz ilgi ve güvene teşekkür ederiz.